777Pub Pay viamaya bonus 10%

For any player who is a 777Pub player, 777pub rewards each player with a 10% bonus for recharging via vivamaya.

777Pub Pay viamaya bonus Offer details:

1.During the event,you can get 10%reward every time you recharge Maya.

2.Only 1x valid bet is required!

The correct bet you need to make is:

  • [ Deposit 1,00 Bonus 10 ] x 1 = 110
  • [ Deposit 1,000+Bonus 100 ] x 1 = 1100
  • [ Deposit 5,000+Bonus 500 ] × 1 = 5,500

2.Event time:20:00-22:00 every Monday night(no limit on the number of 2-hour rewards)

3.To register maya,please go to the official website of maya.ph to download, install,register and top up!

4.The system will track any form of fraud and freeze the account for processing.

5.777PUB terms and conditions apply.

777Pub Pay viamaya bonus
777Pub Pay viamaya bonus

Baliw monday Maya bonus 10%

Mga detalye ng alok:

1.Sa panahon ng event,maaari kang makakuha ng 10%reward sa tuwing magrecharge ka kay Maya.

2.1x valid bet lang ang kailangan! Ang tamang taya na kailangan mong gawin ay:

  • [ Deposito P1,00+Bonus 10]×1 = 110
  • [ Deposito P1,000+Bonus 100 ]×1 = 1100
  • [ Deposito P 5,000+Bonus 500 ]×1= 5,500

2.Oras ng kaganapan:20:00-22:00 tuwing Lunes ng gabi (walang limitasyon sa bilang ng 2 oras na reward)

3.Para makapag-register kay maya,pumunta sa official website ng maya.ph para mag-download,mag-install,magrehistro at mag-top up!

4.Susubaybayan ng system ang anumang anyo ng pandaraya at i-freeze ang account para sa pagproseso.

5.Nalalapat ang mga tuntunin at kundisyon ng 777PUB.